Mélylevegő Projekt

Mélylevegő Projekt

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat-
MÉLYLEVEGŐ PROJEKT KKT.


Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja

A jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) az Adatkezelő azért alkotta meg, hogy az általa kezelt személyes adatok védelme a lehető legmagasabb fokon biztosítva legyen mindazon személyek számára, akikkel kapcsolatosan az Adatkezelő személyes adatok kezelésével együtt járó jogviszonyt létesít, mind személyesen, mind elektronikusan, vagy a weboldalán (webshopján) keresztűl. A Szabályzat további célja, hogy az adatkezelés, valamint az adatok védelme megfeleljen az információs önrendelkezési jog alkotmányosan rögzített alapelvének, továbbá az Európai Uniós, valamint a magyar jogszabályoknak.

Az adatkezelés és adatvédelem jogszabályi alapja

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”);
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elektr.”);
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet („Rendelet”);
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény („Fogyv.”);
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”)
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa”);

Fogalmak

A jelen alapvető fogalmak a Rendelet által meghatározottak. Ezen pontban tárgyalt felsorolás nem kizárólagos, a jelen Szabályzat más pontjaiban kiemelt és meghatározott fogalmak szintén a jelen Szabályzat részét képezik és használatosak.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Mélylevegő Projekt Kkt.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 49/A, 2. emelet 3. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-03-025973
Adószám: 29174948-1-41
Képviselő: Juhász Bettina, ügyvezető
Email cím: uh.tkejorpogevelylem%40ofni
Honlap: http://melylevegoprojekt.eu

A személyes adatok címzettjei

Webshop szolgáltató (adatfeldolgozó)

Neve: Aweber Systems Inc.
Székhelye: Egyesült Államok, 1100 Manor Dr, Chalfont, PA 18914
Honlap: http://aweber.com
Adatkezelése: https://www.aweber.com/privacy.htm

A Szolgáltató az Aweberrel, mint adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján végzi az egyes, a megrendeléshez, annak teljesítéséhez és igazolásához szükséges adatokat, így a megrendelő nevét, email címét, ip-címét. Az adatok tárolásának időtartama max. 3 év.

Könyvelési szolgáltató (adatfeldolgozó)

Neve: Account Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 49/A, 2. emelet 3. ajtó
Cégjegyzékszám: 01-09-386226
Adószám: 13394147-2-41
Képviselő: Dr. Juhász András László, ügyvezető
Email cím: moc.retarebtnuocca%40ofni
Honlap: http://konyveles.at

A Szolgáltató az Account Tanácsadó Kft.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján végzi az egyes, a megrendeléshez, annak teljesítéséhez kapcsolódó számviteli feladatok ellátását, így számlák (és storno számlák) könyvelését. Ezzel kapcsolatban az adatfeldolgozó hozzáfér a megrendelő nevéhez, email címéhez. Az adatkezelés időtartama megegyezik a számviteli bizonylatok kezelésének és megőrzésének jogszabályilag meghatározott kötelező időtartamával, ami jelenleg 8 év.

Számlázási szolgáltató (adatfeldolgozó)

Neve: KBOSS.hu Kft.
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Képviselő: Ángyán Balázs, ügyvezető
Email cím: uh.zzalmazs%40ofni
Honlap: http://konyveles.at

A Szolgáltató a KBOSS.hu Kft.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján végzi az egyes, a megrendeléshez, annak teljesítéséhez kapcsolódó számviteli bizonylatok kiállítását, kiküldését és nyilvántartását. Ezzel kapcsolatban az adatfeldolgozó hozzáfér a megrendelő nevéhez, email címéhez. Az adatkezelés időtartama megegyezik a számviteli bizonylatok kezelésének és megőrzésének jogszabályilag meghatározott kötelező időtartamával, ami jelenleg 8 év.

Online fizetési szolgáltató (fizetési adatkezelő)

Neve: Stripe Payments Europe Ltd.
Székhelye: Írország, Dublin, The One Building 1, Lower Grand Canal Street
Honlap: http://stripe.com
Adatkezelés: https://stripe.com/en-hu/privacy

A Szolgáltató a Stripe Payments Europe Ltd-vel, mint fizetési adatkezelővel kötött szerződés alapján végzi az egyes, a megrendeléshez, annak teljesítéséhez kapcsolódó online fizetési feladatok ellátását. Ezzel kapcsolatban a fizetési adatkezelő hozzáfér a megrendelő nevéhez, email címéhez és bankkártya adataihoz. A fizetési adatkezelő nem tárolja a megrendelő bankkártya adatait, azokat kizárólag a fizetés teljesítéséhez, ideiglenesen kezeli. A fizetési adatkezelő általi adattárolás időtartama a saját szabályzatai alapján meghatározott.

Tárhelyszolgáltató (adatfeldolgozó)

Neve: Google Cloud EMEA Ltd.
Székhelye: Írország, Dublin, 70 Sir John Rogerson’s Quay
Honlap: https://workspace.google.com/intl/hu/
Adatkezelés: https://cloud.google.com/privacy/gdpr

A Szolgáltató a Google Cloud EMEA Ltd.-vel, mint adatfeldolgozóval kötött szerződés alapján tárolja a Szolgáltató által gyűjtött adatokat, szerződéseket, levelezéseket, jogi és egyéb dokumentumokat, iratokat. E feladatának ellátása közben az adatfeldolgozó az adatok megismerésére nem jogosult, azokat nem is vizsgálja, pusztán tárolási és levélkezelési szolgáltatást nyújt.

Adatkezelési esetek

A Szolgáltatóval történő szerződéskötés, és az annak kapcsán esedékessé váló teljesítés érdekében több adatkezelési eset is előfordulhat. Adatkezelési eset szerződéskötés nélkül is előfordulhat, így a honlapon található, vagy más platform üzenetküldő funkciójának használatával.

Kapcsolatfelvétel (szerződéskötést nem értinő kör):

Ezen adatkezelési eset arra vonatkozik, amennyiben az érintett a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon, illetve email, vagy valamely online platform (például, de nem kizárólagosan: instagram, facebook, tiktok) útján kapcsolatba lép a Szolgáltatóval.

A kezelt adatok köre alapesetben a névre és az emailcímre terjed ki, de az más adatokat is érinthet, ha azokat az érintett önmaga elhatározásából megosztja a Szolgáltatóval az üzenetben.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint, az adatkezelés időtartama pedig max. 3 évig tart.
A szerződéskötés és teljesítés:

Ezen adatkezelési eset arra vonatkozik, amikor a Szolgáltatóval az érintett szerződést köt, továbbá az említett szerződésben foglalt szolgáltatás teljesíti.

A kezelt adatok köre alapvetően névre és az emailcímre, ám esetlegesen lakcímre is kiterjed.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint, az adatkezelés időtartama pedig max. 3 évig tart.

Számlázás:

Ezen adatkezelési eset azért szükséges, mivel a Szolgáltatót a jogszabályok értelmében bizonylatkiállítási és bizonylatmegőrzési kötelezettség terheli, amivel a számviteli elszámolása közvetlenül és közvetetten is alátámasztható.

A kezelt adatok köre a névre és az emailcímre terjed ki.

Az adatkezelés jogalapját az Áfa törvény, valamint az Sztv. biztosítja. Az adatkezelés időtartama megegyezik a számviteli bizonylatok kezelésének és megőrzésének jogszabályilag meghatározott kötelező időtartamával, amely jelenleg 8 év.

Fogyasztóvédelmi panaszok:

Ezen adatkezelési esetet a Fogytv. szabályai határozzák meg. A panaszkezelés kiterjed a szavatossági igények kezelésére, valamint egyéb panaszkezelésre is.

A kezelt adatok köre a névre, emailcímre és levél útján történő panaszközlés esetén a lakcímre terjed ki.

Az adatkezelés jogalapját a Fogytv. biztosítja, annak időtartama pedig megegyezik a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottal, ami jelenleg 3 év.

Cookie-k (sütik)

A cookie-k (sütik) olyan szöveges fájlok, amelyek kis adatrészleteket tartalmaznak, amelyek segítségével azonosítani lehet számítógépét a hálózat használata során. A cookie-k bizonyos felhasználók azonosítására és webböngészési élményük javítására szolgálnak. A cookie-ban tárolt adatokat a szerver hozza létre az érintett csatlakozásakor. Ezek az adatok az érintett és számítógépe egyedi azonosítójával vannak ellátva. Amikor a cookie-k cseréje megtörténik az érintett számítógépe és a szerver között, a szerver beolvassa az azonosítót, és tudja, hogy konkrétan milyen információkat kell kiszolgálnia az érintettnek. A cookie-k bármikor törölhetők a böngészőből, az adott böngésző menüjéből.

Az Általános Adatvédelmi Rendelete értelmében a weboldalaknak engedélyt kell kérniük bizonyos cookie-k használatához az érintett böngészőjében, és tájékoztatást kell adniuk arról, hogyan fogják használni a cookie-kat.

Alapvetően három típusú cookie-t használ a Szolgáltató, így a működéshez elengedhetetlen, a statisztikai és a marketing célú cookie-k. A cookie-k használatának és így az adatkezelésnek a jogalapját a Rendelet határozza meg.

Működéshez elengedhetetlen cookie-k:

Ezek a cookie-k a Szolgáltató honlapjának használatához elengedhetetlenek, lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak működését. Ezen cookie-k kizárólag a munkamenet ideje alatt aktívak, utána törlődnek.Statisztikai cookie-k:

Ezen cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják azáltal, hogy információkat gyűjtenek a felhasználó honlaphasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a honlapról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a honlap teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Marketing célú cookie-k:

Google Adwords cookie arra szolgál, hogy amikor az érintett meglátogatja a Szolgáltató honlapját, az érintett cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketing-listához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről azáltal, hogy információkat gyűjt és jelentést készít a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Facebook pixel (Facebook cookie) olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

Az kezelt adatok érintettjeinek jogai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értemében az adatkezelés időtartama alatt az alábbi jogok illetik meg az érintetteket.

Hozzáféréshez való jog

Ezen joga alapján érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az érintett rendelkezésére bocsátani.Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való joga alapján az érintett egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Főszabály szerint törléshez való joga alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintett személyes adatait, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtött, vagy más módon kezelt;
az érintett visszavonja a hozzájárulást és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;
az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogos érdek az adatkezelésre;
a személyes adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte és ez panasz alapján megállapítást nyer;
a személyes adatokat a Szolgáltatóra vonatkozó Európai Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket és egyéb érintett személyeket, hogy érintett kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az Általános Adatvédelmi Rendelet így rendelkezik. Ezen esetek:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törléshez/elfeledtetéshez valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;


Hordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató vagy bármely adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát az érintett akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz fűződő jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az a Szolgáltató jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Jogérvényesítés, panaszkezelés

Az érintett jogosult közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulni postai levélben vagy emailen keresztül, a jelen Szabályzat IV. pontjában meghatározott elérhetőségeken keresztűl.

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltatóval szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Szolgáltató köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. A Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (lefelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: uh.hian%40talaglozslefygu; honlap: www.naih.hu).

A Szolgáltató kizárólag elektronikus levelezés (email) és postai küldemény útján kezel panaszokat. Postai küldemény esetén a Szolgáltató kizárólag a székhelyre érkezett panaszokat tudja kivizsgálni és kezelni. Az írásbeli panasz megválaszolását a Szolgáltató 30 napon belül intézi el. A Panaszról jegyzőkönyv készül, amelynek részét képezi a Szolgáltató és az Igénybe vevő levelezése. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató hatósági, illetve érintetti kérésre rendelkezésre bocsátja.

Vegyes

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Az érintett honlapnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót, de arról a Szolgáltató az érintetteket külön is tájékoztatja.

A jelen Szabályzat 2023. év október hó 01. napján készült és ezen a napon lép hatályba. A jelen Szabályzat új szabályzat elfogadásáig, vagy visszavonásig hatályos.