Mélylevegő Projekt

Mélylevegő Projekt

A Mélylevegő Projekt Kkt. által alkalmazott
-
Általános Szerződési Feltételek


I. Preambulum
A Mélylevegő Projekt Kkt. (továbbiakban: „Szolgáltató”) mentális egészséggel, tanácsadással, tréningekkel, kommunikációval és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás.
A jelen dokumentumot, mint általános szerződéses feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF”), a Szolgáltató azért alkotta meg, mert így kívánta szabályozni a szolgáltatási és termékei igénybevételének, illetve megvásárlásának alapvető szabályait és feltételeit.
II. Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Mélylevegő Projekt Kkt.Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 49/A, 2. emelet 3. ajtóCégjegyzékszám: 01-03-025973Adószám: 29174948-1-41Képviselő: Juhász Bettina, ügyvezetőEmail cím: uh.tkejorpogevelylem%40ofni Honlap: http://melylevegoprojekt.eu 
III. Az ÁSZF hatálya
1. A jelen ÁSZF annak elfogadásától, azaz 2023. év október hó 01. napjától, annak módosításáig, illetve hatályon kívül helyezéséig hatályos.
2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató honlapján, valamint más elektronikus felületein (például, de nem kizárólagosan: facebook, instagram, tik-tok) nyújtott szolgáltatásaira és megvásárolható termékeire.
3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a Szolgáltató elektronikus felületeit igény bevevő természetes és jogi személyre (továbbiakban: „Igénybe vevő”). Ez azt jelenti, hogy amennyiben valaki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra és annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Igénybe vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére és a szolgáltatások vagy termékek igénybevételére, illetve megvásárlására.
IV. Árazás és postázás
1. Az értékesített szolgáltatásokért és termékekért járó ellenszolgáltatás teljes összegéről a termék alatt/mellett/felett, de annak közvetlen közelében, össze nem téveszthető, jól látható módon ad tájékoztatást a Szolgáltató.
2. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató nem tartozik ÁFA körbe, ezért a szolgáltatásai és termékei áfa mentesek. Amennyiben ez a jövőben változna a vonatkozó jogszabályok alapján, úgy a Szolgáltató frissíti a jelen ÁSZF-et és a honlapján vagy az egyéb elektronikus felületein található árazást.
3. Az esetlegesen felmerülő postaköltségről vagy fuvardíjról a Szolgáltató a honlapján és egyéb elektronikus felületein ad aktuális, napra kész tájékoztatást, közvetlenül az értékesített szolgáltatások és termékek alatt/mellett/felett.
4. Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató lehetőséget biztosítja a valós áron történő igénybevételnek a lehetőségét, amely információ birtokában az Igénybe vevő eldöntheti, hogy véglegesíti a megrendelést, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja azt. Nyilvánvalóan hibás az ár, ha annak összege 0 forint, vagy ha a feltűntetett kedvezmény mérték, az eredeti ellenréték, valamint a csökkentett összeg nem korelál (például, de nem kizárólagosan: 1000 Ft eredeti ár esetén, 20% kedvezménnyel feltüntetve, a fizetendő összeg 120 Ft)
V. Elektronikus szerződéskötés lépései
1. Az Igénybe vevő a Szolgáltató által értékesített termékeinek és szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg a honlapon.
2. Az Igénybe vevő a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait, így nevét és az email címét.
3. Adatbeviteli hibák javítása: Az Igénybe vevő a folyamat lezárása előtt egyben látja a bevitt adatokat, így a fizetési gomb megnyomása előtt lehetősége van javításra. A bankkártya adatokban való téves adatbevitel esetén magától értetődően a tranzakció nem megy végbe és az Igénybe vevőnek újból van lehetősége megrendelést leadni.
4. Az Igénybe vevő a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap e-mail-ben. Amennyiben e visszaigazolás az Igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg, akkor az Igénybe vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az Igénybe vevő rossz email címet adott meg, az email fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy bármely egyéb okból kézbesíthetetlenségi üzenet érkezik vissza.
5. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor az Igénybe vevő az elektronikus megrendelő űrlapot hiánytalanul kitöltötte, az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a megrendelést emailben visszaigazolta.
6. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés nem jön létre. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott email cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben az Igénybe vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását, ellenkező esetben a Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibás teljesítésért, vagy az abból eredő kárért.
VI. Fizetés és teljesítés
1. A Szolgáltató az Stripe (továbbiakban: „Fizetési szolgáltató”) elektronikus fizetési rendszerét használja. A fizetési folyamat a „megveszem” gomb megnyomásával indítható, aminek után a Fizetési szolgáltató felugró ablaka jelenik meg az Igénybe vevőnek. A fizetés a felugró ablakban megjelenő kártya adatlap kitöltésével, email cím megadásával történik, majd a fizetés gomb megnyomásával véglegesíthető.
2. A megvásárolt termékek teljesítése fizetés után automatikusan azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül történik – kivétel ez alól az előadásokra való helyváltást, mivel ott a teljesítés ideje az előadás napja és időtartama – a fizetés során megadott email címre.
3. A Szolgáltató és a Fizetési szolgáltató sem tárolja a megadott kártyaadatokat semmilyen körülmények között, azok kizárólag a fizetés során kerülnek felhasználásra, majd sikeres fizetés után automatikusan törlődnek.
4. Az elektronikus fizetés az Igénybe vevő számára semmilyen plusz költséggel nem jár a szolgáltatás vagy termék ellenértékén felül.

VII. Elállás, felmondás, lemondás
1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) korm. rendelet (továbbiakban: „R.”) 29. § (1) a) és m) pontja alapján az Igénybe vevőt nem illeti meg az elállás/felmondás joga. Az erről szóló tájékoztatás, valamint az R. 18. §-ban foglalt tájékoztatást a fizetést megelőzően külön közlésre kerül, valamint vásárlás után, a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül.
2. A Szolgáltató az általa értékesített előadásokra, tréningekre, tanácsadásra és egyéb személyes/online részvételt igénylő eseményekre vonatkozó lemondát (elállást) a Szolgáltató kizárólag a 14 napos elállási határidőn belül tud fogadni. Az azon túli lemondás esetén a díj nem jár vissza. A lemondást a R.-ben rendszeresített elállási nyilatkozattal lehet tenni, amit emailben kell elküldeni, vagy email útján szabad szöveggel kell elállni. A hivatkozott elállási nyilatkozat a honlapon elérhető.
VIII. Kellékszavatosság és jótállás
1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:159.-167. §§ szakaszaiban meghatározottak szerint, az olyan szerződések alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Ennek értelmében a Szolgáltatót, hibás teljesítés esetén, kellékszavatosság terheli.
2. A Ptk. 6:157. § szakasza alapján hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Igénybe vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
3. Kellékszavatossági igénye alapján az Igénybe vevő, választása szerint kérhet:
 kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
vagy
 az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Igénybe vevő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, továbbá, ha a dolog tulajdonságaira és az Igénybe vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, az Igénybe vevő érdekeit kímélve kell elvégezni, vagy ha az Igénybe vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
4. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
5. A Ptk. 8:1. § alapján fogyasztónak minősül az az Igénybe vevő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
6. A Szolgáltató nem vállal jótállást és arra jogszabály alapján sem köteles a nyújtott szolgáltatások és megrendelhető termékek vonatkozásában.
IX. Titoktartás, adatvédelem, szerzői jog
1. A Szolgáltató és az Igénybe vevő kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan adatot, iratot, dokumentumot és információt, amelyről a jelen szerződés teljesítése során szereznek tudomást üzleti titokként kezelnek és ezekkel kapcsolatban teljes titoktartásra kötelesek. Ez a kötelezettség időbeli korlátozás nélküli.
2. A Szolgáltató, mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó, az erre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az Igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
3. A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben az alábbi linken [...] elérhető Adatkezelési szabályzat és az ahhoz kapcsolódó tájékoztató az irányadó.
4. A Szolgáltató honlapja önmagában szerzői jogi műnek minősül, így tilos az ott megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, fel- és átdolgozása, értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása, valamint a kapcsolódó felhasználási díj megfizetése nélkül. Ez kiterjed a Szolgáltató által létesített bármely grafikára, oktatóanyagra, vagy bármely egyéb hasonló dologra, amely a szerzői jogi oltalom hatálya alá tartozik és a Szolgáltató kizárólagos felhasználásába tartozik.
5. Tilos a Szolgáltató honlapja tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Igénybe vevői azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Szolgáltató honlapja vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető, esetleg működése zavarható, lehetetlenné tehető.
6. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott szerzői jogokkal kapcsolatos igazolt jogsértés esetén kötbérrel tartozik. A kötbér mértéke jogsértésenként (alkalmanként és darabonként egyaránt) 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint), amelyet az Igénybe vevő nem tart túlzónak és szolgáltatás igénybevételével, vagy a termék megvásárlásával magára nézve kötelezőnek ismer el. Jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, és igazolt jogsértés esetén ennek teljes költségét az Igénybe vevőre hárítja. A Szolgáltató jogosult a kötbér igényén felüli kárainak megtérítését is követelni.
X. Panaszkezelés
1. A Szolgáltató mindenkor törekszik a tevékenysége körében a kifogástalan, gyors és precíz szolgáltatások nyújtására. Amennyiben a nyújtott szolgáltatással, vagy értékesített termékkel kapcsolatban panasz merülne fel, a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben és a honlapján található elérhetőségeken (email és levelezési cím) örömmel áll az Igénybe vevők rendelkezésére.
2. A Szolgáltató kizárólag elektronikus levelezés (email) és postai küldemény útján kezel panaszokat. Postai küldemény esetén a Szolgáltató kizárólag a székhelyre érkezett panaszokat tudja kivizsgálni és kezelni. Az írásbeli panasz megválaszolását a Szolgáltató 30 napon belül intézi el. A Panaszról jegyzőkönyv készül, amelynek részét képezi a Szolgáltató és az Igénybe vevő levelezése. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató 5 évig megőrzi és hatósági, illetve Igénybe vevői kérés esetén azt rendelkezésre bocsátja.
3. Amennyiben a Szolgáltató az Igénybe vevő panaszát elutasítja, az Igénybe vevő jogosult Budapest Főváros Kormányhivatalához, mint általános fogyasztóvédelmi hatósághoz, továbbá a jelen ÁSZF IX. pontjában felsorolt békéltető testületekhez fordulni.
4. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és az Igénybe vevő között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
5. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
6. Az Igénybe vevő fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerébe, amely ide kattintva érhető el. Ezt követően az alábbi weboldalon nyújthatja be a panaszát az Igénybe vevő: http://ec.europa.eu/odr.
7. Amennyiben az Igénybe vevő nem fordul békéltető testülethez, platformhoz, vagy annak eljárása nem vezetett eredményre, jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni. Fogyasztó és vállalkozás közötti jogvita esetén mind a két fél lakó helye, illetve székhelye megalapítja az illetékességet.
XI. Békéltető testületek elérhetősége
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422Elnök: Dr. Bércesi FerencHonlap cím: www.baranyabekeltetes.huE-mail cím: uh.setetlekebaynarab%40ofni; uh.setetlekebaynarab%40melerek
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna Honlap cím: www.bacsbekeltetes.huE-mail cím: uh.setetlekebscab%40setetlekeb
Békés Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976Elnök: Dr. Bagdi László Honlap cím: www.bmkik.huE-mail cím: uh.kikmb%40setetlekeb
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)Elnök: Dr. Tulipán PéterHonlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.huE-mail cím: uh.kikob%40setetlekeb
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: www.bekeltet.huE-mail cím: uh.kikb%40telutset.otetlekeb
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellékElnök: Dr. HorváthE-mail cím: uh.kikmsc%40telutset.otetlekeb
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.Telefonszáma: (22) 510-310Elnök: Dr. Vári Kovács JózsefHonlap cím: www.bekeltetesfejer.huE-mail cím: uh.kikmf%40setetlekeb; uh.kikmf%40kikmf
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszáma: (96) 520-217Elnök: Dr. Bagoly BeátaHonlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto E-mail cím: uh.kiksmyg%40telutsetotetlekeb
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745Elnök: Dr. Hajnal ZsoltHonlap cím: https://www.hbmbekeltetes.huE-mail cím: uh.kikbh%40otetlekeb
Heves Vármegyei Békéltető Testület
Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszintTelefonszáma: (36) 416-660/105 mellékElnök: Dr. Gondos IstvánHonlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testuletE-mail cím: uh.kikh%40setetlekeb
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emeletTelefonszáma: (20) 373-2570Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh JuditHonlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testuletE-mail cím: uh.konlozsaramakrapi%40telutsetotetlekeb
Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Telefonszáma: (34) 513-010Elnök: Dr. Bures GabriellaHonlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testuletE-mail cím: uh.kikmek%40setetlekeb
Nógrád Vármegyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/aTelefonszám: (32) 520-860Elnök: Dr. Pongó ErikHonlap cím: www.nkik.huE-mail cím: uh.kikn%40kikn
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81Telefonszáma: (1)-269-0703Elnök: Dr. Koncz PálHonlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.huE-mail cím: uh.kikmp%40otetlekebmp
Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.Telefonszáma: (82) 501-000Elnök: Dr. Csapláros ImreHonlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testuletE-mail cím: uh.kiks%40kiks
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető TestületCíme: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszáma: (42) 420-180Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz KatalinHonlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.huE-mail cím: uh.makbazs%40otetlekeb
Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130Elnök: Mónus GrétaHonlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2E-mail cím: uh.kikmt%40ttetlekeb; uh.kikmt%40aramak
Vas Vármegyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708Elnök: Dr. Kövesdi ZoltánHonlap cím: www.vasibekelteto.huE-mail cím: uh.kikmv%40aeb.legrep
Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111Elnök: Dr. Herjavecz KláraHonlap cím: www.bekeltetesveszprem.huE-mail cím: uh.merpzsevsetetlekeb%40ofni
Zala Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-513Elnök: Dr. Molnár SándorHolap cím: www.bekelteteszala.huE-mail cím: uh.kikmz%40otetlekebmz
XII. Vegyes rendelkezések
1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa a honlapja, bármely elektronikus felülete, az ott értékesített szolgáltatások és termékek tartalmát, továbbá a jelen ÁSZF-et.
2. A Szolgáltató által értékesített termékek és szolgáltatások igénybevétele, valamint a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, mivel a Szolgáltató nem veti magát alá egyetlen magatartási kódexnek sem.
3. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre álljanak, és hogy az egyes személyes/online részvételt igénylő szolgáltatásai kapcsán az adatátvitel hibamentes legyen, azonban ez az internet jellegéből, valamint a harmadik személy szolgáltatók oldalán felmerülő hibákból fakadóan nem garantálható. Az ebből eredő késedelemért, vagy kötelezettségek késedelmes teljesítéséért – ha a késedelem vagy mulasztás Szolgáltatón kívül álló okból történik – szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azon hibákkal kapcsolatban sem, amelyek az Igénybe vevő oldalán léptek fel, például, de nem kizárólag: internet vagy eszköz hiba, alapvető számítógépes ismeretek hiánya.
4. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
5. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató adott esetben nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond annak betartásáról vagy betartatásáról, továbbá arról, hogy a jövőben jogi úton érvényt szerezzen ezeknek.XIII. Vonatkozó jogszabályok felsorolása
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól; 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról; AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet;
Kelt: Budapest, 2023. év október hó 1-jén